Planowanie przestrzenne - trzy dyskusje w ciągu tygodnia

1
+ -
0
 W najbliższych dniach odbędą się trzy dyskusje publiczne nt. planów miejscowych: 21 marca – na temat projektu planu miejscowego „Osiedle Kurdwanów”, 23 marca – „Wielicka – Kamieńskiego” i 30 marca – w sprawie projektu planu „Rejon Alei Ignacego Daszyńskiego”. Plan „Osiedle Kurdwanów” ma ochronić istniejące tereny zieleni (zwłaszcza Parku Kurdwanowskiego) oraz podnieść komfort życia mieszkańców przez umożliwienie podjęcia działań rehabilitacji zabudowy blokowej. Jest to plan o charakterze porządkującym, mający ważne znaczenie dla ładu przestrzennego Krakowa.

kurdwanow mapa osiedla
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustali zasady zagospodarowania w całym obszarze, poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno-przestrzenną, uwzględniającą: relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną wewnątrz obszaru oraz powiązania z układem komunikacyjnym miasta i systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej.

Plan „Wielicka – Kamieńskiego” również ma charakter porządkujący. Jego zadaniem jest określenie zasad zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż dwóch ważnych arterii Krakowa: ul. Kamieńskiego i Wielickiej, a także w sąsiedztwie obszaru o wysokich walorach historyczno-kulturowych i przyrodniczych, czyli terenu dawnego obozu koncentracyjnego Płaszów i rezerwatu przyrody Bonarka.
Plan miejscowy pozwoli określić granicy pomiędzy terenami zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej i usługowej, umożliwiając właściwe kształtowanie przestrzeni publicznych. Objęcie przedmiotowego terenu planem miejscowym pozwoli na skuteczną kontrolę zmian w zagospodarowaniu, a także zapobiegnie niekorzystnym przekształceniom obszaru, jakie potencjalnie mogą nastąpić w wyniku indywidualnych decyzji administracyjnych.

 
Z kolei obszar „Rejon Alei Ignacego Daszyńskiego” to szczególna przestrzeń Krakowa nie tylko ze względu na położenie w jego centrum, ale przede wszystkim na atrakcyjność sąsiedztwa Bulwarów Wiślanych. Istotne są: spójność i logika powiązań układów urbanistycznych zharmonizowanych z krajobrazem jak również zachowanie równowagi występujących na wskazanym obszarze funkcji mieszkaniowej, komercyjnej i publicznej. Ponadto objęcie przedmiotowego terenu planem miejscowym pozwoli zapobiec niekorzystnym przekształceniom obszaru, jakie potencjalnie mogą nastąpić w wyniku indywidualnych decyzji administracyjnych.


Wszystkie spotkania odbędą się o 16.30 w Sali Portretowej, w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa.
 

Add comment

The author will be very pleased to hear feedback about your news.

Komentarze 0